Stan epidemii SARS-CoV-2 a badania lekarskie pracowników

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Z kolei obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania lekarskie potwierdzające możliwość świadczenia przez niego pracy w zakładzie pracy pracodawcy. Badania lekarskie dotyczą zarówno wstępnych badań lekarskich pracownika przed

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego bez ZZW? Tak!

W dniu 1 marca 2019 r. doszło do zmiany ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na mocy której m.in. został uchylony art. 231 § 4 k.s.h. Ta niepozorna, na pierwszy rzut oka, zmiana znacznie ułatwi podejmowanie uchwał w sytuacji, gdy  z różnych przyczyn stawienie się wspólników w siedzibie spółki lub w

Ulga na start dla przedsiębiorcy – problem dla kontrahenta?

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dalej: Prawo Przedsiębiorców) weszła w życie dnia 30 kwietnia 2018 r. Artykuł 18 tejże ustawy wprowadził szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców – tzw. ulgę na start. Polega ona na tym, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który spełnia dodatkowe warunki określone w w/w przepisie nie podlega obowiązkowym

Komitet Audytu – Sprawdzian KNF

W dniu 21 października 2017 r. minął okres, w którym m. in. spółki publiczne miały obowiązek powołać lub dostosować działający w spółce komitet audytu do wymogów Ustawy z dnia  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Niemalże miesiąc po upływie w/w terminu, Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła skontrolować, czy zobowiązane podmioty

RODO – Rozporządzenie czy Rewolucja w Ochronie Danych Osobowych

Do 25 maja 2018 r. przedsiębiorcy są obowiązani dostosować proces oraz wewnętrzne regulacje przetwarzania danych osobowych do wymogów stawianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO). Panujące na

Publikacja informacji poufnej – zawsze niezwłocznie?

Zasadą jest, że wszelkie informacje poufne powinny być przez emitentów podawane do wiadomości publicznej niezwłocznie. Niemniej, w praktyce występują przypadki, w których niezwłoczna publikacja informacji poufnych nie jest niezbędna dla zabezpieczenia interesów akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów, a jednocześnie może stanowić istotną przeszkodę dla osiągnięcia przez Spółkę określonych celów, których informacja dotyczy. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w szczególności

Darowizna udziału we współwłasności – dla kogo rękojmia?

W Uchwale z dnia 19 października 2016 r. (III CZP 5/16), Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że należy dopuścić możliwość przelewu uprawnień z tytułu rękojmi, w tym prawa do odstąpienia od pierwotnej umowy sprzedaży, jeżeli przeniesienie własności nastąpiło w drodze darowizny i dotyczyło udziału we współwłasności rzeczy, a nabywcą był współwłaściciel i współuprawniony

Obieg informacji w grupach kapitałowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r. (II GSK 366/15): spółka publiczna jest zobowiązana do takiego zorganizowania przepływu informacji w swojej grupie kapitałowej, aby podmioty zależne przekazywały jej informacje podlegające upublicznieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie po ich uzyskaniu, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych. W przedmiotowej sprawie KNF nałożyła na spółkę

Nabycie wierzytelności od banku – uwaga na przedawnienie!

Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna podjął uchwałę (III CZP 29/16), w której uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Sąd Najwyższy wskazał, że co do zasady, nabywca wierzytelności wstępuje w sytuację prawną cedenta,