Nabycie wierzytelności od banku – uwaga na przedawnienie!

Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna podjął uchwałę (III CZP 29/16), w której uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Sąd Najwyższy wskazał, że co do zasady, nabywca wierzytelności wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, jednakże w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtuje się odmiennie.

Do 27 listopada 2015 r. bankom przysługiwało uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego i występowania o nadanie mu klauzuli wykonalności. Niemniej takie uprawnienia nigdy nie przysługiwały podmiotom, które nabyły określoną wierzytelność od banku. Taki cesjonariusz nie mógł kontynuować egzekucji wszczętej przez bank, lecz musiał uzyskać nowy tytuł wykonawczy w drodze postępowania sądowego.

Jak zostało już ustalone przez Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. II CSK 196/14) skutek przerwania biegu przedawnienia zachodzi tylko w podmiotowych i przedmiotowych granicach czynności podjętej przez wierzyciela. Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje zatem materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do banku.

Sąd Najwyższy uznał, że uprawnienie do wszczęcia egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stanowiło pewnego rodzaju wyjątkowy przywilej na rzecz konkretnego podmiotu – banków. Dlatego też skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank nie mogą dotyczyć nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem.

Komentarz:

Warto pamiętać, że pomimo uchylenia przepisów Prawa bankowego, które przyznawały bankom uprawnienie do wystawiania szczególnego rodzaju tytułu egzekucyjnego, bankowe tytuły egzekucyjne, którym nadano już klauzulę wykonalności pozostawały w mocy. Problem będący przedmiotem powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego nie jest zatem problemem jedynie historycznym.

Nabywając wierzytelność od banku trzeba pamiętać, iż czynności podjęte przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie wywołują w zakresie przedawnienia  materialnoprawnego skutku względem nabywcy. Należy zatem być ostrożnym, aby nie nabyć wierzytelności, która względem nowego wierzyciela okaże się być przedawniona.

Apl. adw. Magdalena Sakowicz
Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Powrót