Obieg informacji w grupach kapitałowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r. (II GSK 366/15): spółka publiczna jest zobowiązana do takiego zorganizowania przepływu informacji w swojej grupie kapitałowej, aby podmioty zależne przekazywały jej informacje podlegające upublicznieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie po ich uzyskaniu, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych.

W przedmiotowej sprawie KNF nałożyła na spółkę publiczną (Emitenta) karę pieniężną za nieterminowe przekazanie informacji poufnej, którą było zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy zastawu na akcjach innej spółki.

W związku z podtrzymaniem pierwotnej decyzji przez KNF w postępowaniu odwoławczym, a następnie potwierdzeniem decyzji Komisji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Emitent złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, w której wskazał:

a) naruszenie przepisów postępowania administracyjnego poprzez wydanie w ramach postępowania odwoławczego decyzji z udziałem członków KNF, którzy brali udział w wydaniu decyzji poprzedzającej;

b) naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez uznanie, że powzięcie lub wytworzenie informacji poufnej przez podmiot zależny od emitenta oznacza automatyczne powzięcie tej informacji również przez samego emitenta.

W zakresie pierwszego zarzutu NSA potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko (wyrok z dnia 07 sierpnia 2013 r., sygn. II GSK 567/12), że przepisów k.p.a. o wyłączeniu organu i członków organu kolegialnego nie można interpretować w sposób, który uniemożliwia rozpoznanie środka zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym miejscu należy przypomnieć, że KNF jest instytucją kolegialną, składającą się z siedmiu członków. Zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF podejmuje swoje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej czterech członków. Niemożliwe jest zatem, aby w składzie rozstrzygającym w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie znalazł się co najmniej jeden członek KNF, który brał udział również w wydaniu pierwotnej decyzji. Dlatego też NSA uznał, że w tym przypadku podstawa wyłączenia opierająca się na udziale tej samej osoby przy wydawaniu pierwotnej decyzji oraz decyzji w toku postępowania odwoławczego nie znajduje zastosowania.

W odniesieniu do drugiego zarzutu NSA wskazał, iż Emitent jako podmiot dominujący, posiadający pełny pakiet akcji spółki zależnej mógł i powinien sprawować pełny nadzór nad spółką zależną. Obowiązkiem Emitenta było takie zorganizowanie przepływu informacji finansowych i gospodarczych między spółką dominującą a spółką zależną, aby Emitent miał czas i możliwość wywiązać się z obowiązku niezwłocznej publikacji informacji poufnych.

Komentarz:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2016 r. (II GSK 366/15) ma praktyczne znaczenie dla spółek publicznych w dwóch aspektach.

Wskazanie, iż udział tych samych członków KNF w wydawaniu pierwszej decyzji oraz w wydawaniu decyzji w toku postępowania odwoławczego nie stanowi podstawy do uchylenia lub zmiany orzeczenia WSA przez NSA, może zapobiec składaniu skarg kasacyjnych opartych jedynie na takiej podstawie. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku oddalenia skargi kasacyjnej, skarżący zostaje zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania kasacyjnego.

Ważniejszą z punktu widzenia praktyki emitentów, wydaje się jednak druga kwestia podniesiona przez NSA. Uznanie, że obowiązek przekazania informacji poufnych nie ogranicza się jedynie do informacji powstałych u emitenta, ale także do informacji poufnych powstałych w spółkach zależnych powinno zwiększyć ostrożność spółek dominujących. Zważywszy, że informacja poufna powinna zostać przekazana niezwłocznie po jej powstaniu, emitenci powinni pracować nad wdrożeniem wewnętrznych systemów, które pozwolą na płynny przepływ tego typu informacji pomiędzy emitentem a spółką zależną. Brak niezwłocznej publikacji informacji poufnej może prowadzić do nałożenia przez KNF kary finansowej.

Jakub Rowicki
Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Powrót