Publikacja informacji poufnej – zawsze niezwłocznie?

Zasadą jest, że wszelkie informacje poufne powinny być przez emitentów podawane do wiadomości publicznej niezwłocznie. Niemniej, w praktyce występują przypadki, w których niezwłoczna publikacja informacji poufnych nie jest niezbędna dla zabezpieczenia interesów akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów, a jednocześnie może stanowić istotną przeszkodę dla osiągnięcia przez Spółkę określonych celów, których informacja dotyczy. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w szczególności w przypadku informacji poufnej, stanowiącej pośredni etap rozciągniętego w czasie procesu.

Dostrzegając potencjalną wadliwość absolutnego obowiązku niezwłocznej publikacji informacji poufnych, unijny prawodawca wprowadził instytucję opóźnienia publikacji takich informacji. Opóźnienie publikacji informacji poufnej może nastąpić w tzw. trybie „zwykłym” albo w trybie „nadzwyczajnym”. Mając na uwadze, że tryb nadzwyczajny ma zastosowanie wyłącznie do instytucji finansowych lub kredytowych, w niniejszym artykule zostanie omówiony jedynie tryb zwykły, który może zostać wykorzystany przez spółki publiczne.

1. Opóźnienie publikacji informacji poufnej

Przesłanki możliwości zastosowania opóźnienia informacji poufnej w trybie zwykłym określa bezpośrednio rozporządzenie MAR, wskazując, że jest ono dopuszczalne wyłącznie, gdy (warunki łączne):

a) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;

b) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;

c) emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

Oczywiście nie istnieje numerus clausus interesów emitenta wypełniających hipotezę w/w pkt a). Mogą być to zarówno interesy majątkowe, jak i niemajątkowe (np. pogorszenie wizerunku spółki). Dla ustalenia, czy w danym przypadku występuje „uzasadniony interes” spółki, pomocnymi mogą okazać się okoliczności wskazane w motywie 50 Rozporządzenia MAR, czy też wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”. Wskazują one m.in., że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej może naruszać prawnie uzasadnione interesy emitenta, gdy emitent prowadzi negocjacje, a natychmiastowe ujawnienie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich wynik.

Kryterium „niewprowadzania w błąd opinii publicznej” również należy oceniać w odniesieniu do każdej określonej informacji poufnej. Jak wskazuje KNF wprowadzenie w błąd opinii publicznej może wystąpić w sytuacji, w której nieopublikowanie informacji poufnej, prawdopodobnie wprowadzi w błąd inwestorów co do realnej sytuacji emitenta, skoro z posiadanych przez inwestorów informacji nie wynika możliwość zmiany tej sytuacji. Niewątpliwe zatem istotnym w tym zakresie będzie fakt, czy spółka już wcześniej podawała do wiadomości publicznej informacje odnoszące się do tego samego przedmiotu, co informacja, która ma zostać opóźniona. Również w tym przypadku, można posiłkować się w/w Wytycznymi ESMA.

Należy jednak pamiętać, że podjęcie decyzji o opóźnieniu publikacji nie powoduje, że informacja traci charakter poufnej. W związku z tym wraz z identyfikacją powstania informacji poufnej spółka jest w stanie podjąć działania w celu utrzymania jej poufności, takich jak utworzenie listy osób mających do niej dostęp, czy zapewnienie środków uniemożliwiających jej bezprawne wykorzystanie lub ujawnienie osobom trzecim.

W związku z tym spółka jest również obowiązana wprowadzić na trwałym nośniku wskazane w Rozporządzeniu wykonawczym 2016/1055 informacje, które pozwolą na wykazanie legalności opóźnienia informacji poufnej.

2. Publikacja informacji opóźnionej

W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek z przesłanek dopuszczających opóźnienie, spółka będzie zobowiązana do niezwłocznej publikacji informacji opóźnionej. Spółka powinna opublikować treść informacji poufnej ze wskazaniem, że informacja ta została opóźniona, a jeśli jest to istotne dla zapewnienia kompletności przekazywanej informacji, powinna także podać przyczyny opóźnienia.

Ponadto, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Spółka jest obowiązana poinformować KNF o opóźnieniu publikacji i złożyć wyjaśnienie na temat spełnienia wszystkich przesłanek opóźnienia. Kontrola legalności i zasadności zastosowania opóźnienia publikacji informacji będzie zatem dokonywana przez KNF już po publikacji informacji, a nie przed czy bezpośrednio po podjęciu przez spółkę decyzji o takim opóźnieniu. Spółka powinna dokonać powiadomienia KNF za pośrednictwem systemu ESPI przekazując zawiadomienie wyłącznie do kancelarii niepublicznej (obecnie DIA-S). Jest to związane z dyspozycją zawartą we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu wykonawczym 2016/1055.

3. Sankcje

Bezzasadne opóźnienie publikacji informacji poufnej lub niewykonanie obowiązków z tym związanych może prowadzić do poniesienia przez Spółkę sankcji administracyjnych. Jeżeli bowiem spółka nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wskazane w art. 17 ust. 4 MAR KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych Spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć na Spółkę karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000, albo zastosować obie te sankcje łącznie.

Należy pamiętać, że w takim przypadku kara pieniężna może zostać nałożona także na członków zarządu lub rady nadzorczej spółki. Możliwe jest również ponoszenie przez określone osoby odpowiedzialności karnej.

Jakub Rowicki
Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Powrót