Mergers & Acquisitions
(Fuzje i Przejęcia)

W zakresie transakcji M&A świadczymy obsługę prawną zarówno od strony podmiotów nabywających, zbywających jak i od strony samych spółek będących przedmiotem transakcji. Doradzamy zarówno w transakcjach, których przedmiotem są spółki publiczne (giełdowe), jak i prywatne. Do podstawowych usług z zakresu M&A należy:

  • doradztwo przy określaniu strategii przeprowadzania transakcji;
  • przygotowywanie struktury służącej optymalizacji podatkowej transakcji
  • przygotowywanie harmonogramu transakcji oraz egzekwowanie jego realizacji;
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności umów o zachowaniu poufności (NDA), listów intencyjnych, podstawowych warunków transakcji (term sheet), ofert wstępnych i wiążących, umów inwestycyjnych, umów sprzedaży akcji lub udziałów (SPA), umów sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, umów ustanawiających zabezpieczenia, uchwał organów korporacyjnych, dokumentacji wykonawczej;
  • przygotowywanie wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz obsługa procesów nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
  • organizacja i przeprowadzanie badań stanu prawnego (due diligence), przygotowywanie raportu z badania stanu prawnego ze wskazaniem ryzyk prawnych oraz możliwości ich rozwiązania lub ograniczenia;
  • współpraca przy przygotowywaniu wycen zbywanych podmiotów lub aktywów;
  • przygotowywanie wniosków o uzyskanie zgody organy antymonopolowego na koncentrację oraz reprezentowanie w postepowaniach przez organem antymonopolowym;
  • prowadzenie negocjacji oraz doradztwo prawne w procesie realizacji transakcji.

Pozostałe obszary

Powrót