Nieruchomości oraz Inwestycje Budowlane

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy inwestorów w nabywaniu/zbywaniu nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy klientom w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych, począwszy od decyzji o warunkach zabudowy, skończywszy na pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, jak również w zakresie często zmieniających się przepisów dotyczących środowiskowych uwarunkowań inwestycji. Doradztwo w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji uwzględnia również analizy prawne dotyczące interpretacji unijnego prawa ochrony środowiska. Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy obiektów komercyjnych i prywatnych. W aspekcie obrotu nieruchomościami zajmujemy się również doradztwem w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomościami (negocjujemy umowy kredytu i ich zabezpieczenia). Posiadamy doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu inwestycji dla deweloperów realizujących obiekty mieszkaniowe i komercyjne. Doradztwo prawne związane z nieruchomościami i realizacją procesu inwestycyjnego uwzględnia również aspekty podatkowe, które determinują kształt transakcji.

Jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii jest kompleksowa obsługa kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Nasi prawnicy od wielu lat skutecznie doradzają uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Prawnicy Kancelarii zapewniają opiekę uczestników procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów, czy też analizy i weryfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii oferują wsparcie nie tylko w takich dziedzinach jak prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne lecz również pragmatycznie doradzi w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Reprezentujemy przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne przed sądami w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi, w tym w szczególności w sprawach z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty budowlane.

Pozostałe obszary

Powrót