Prawo Administracyjne

Oferowana przez nas pomoc prawna w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
  • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych;
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, zaświadczeń, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywaniu zgłoszeń i zawiadomień wymaganych przepisami prawa.

Pozostałe obszary

Powrót