Prawo Rynków Kapitałowych

Nasze usługi w sferze prawa rynków kapitałowych obejmują przede wszystkim:

  • przygotowywanie ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych;
  • ustanawianie zabezpieczeń (zastawu, hipoteki, poręczenia itp.) oraz pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń;
  • wprowadzanie i wycofywanie instrumentów finansowych do publicznego obrotu tj. na GPW, NewConnect,  Catalyst oraz BondSpot, w tym sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji;
  • wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, w tym w szczególności obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR;
  • obsługa procesów nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych;
  • reprezentację spółek oraz inwestorów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w relacjach z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz w sporach sądowych i arbitrażowych z emitentami papierów wartościowych oraz instytucjami finansowymi;
  • zakładanie oraz obsługa prawna domów maklerskich, banków, instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych i biur usług płatniczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów i reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych w sprawach o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgód, zezwoleń, licencji oraz innych decyzji;
  • zakładanie oraz obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów i reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z działalnością wyżej wymienionych podmiotów;
  • zakładanie oraz obsługa prawna funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów i reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z działalnością wyżej wymienionych podmiotów.

Pozostałe obszary

Powrót