Prawo Własności Intelektualnej

Kancelaria doradza i reprezentuje interesy Klientów w zakresie prawa własności intelektualnej  w szczególności poprzez:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą,
  • prowadzenie procesów sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących praw własności intelektualnej,
  • ochronę praw wyłącznych w toku postępowań karnych,
  • prowadzenie negocjacjach oraz mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej,
  • sporządzanie lub opiniowanie ekspertyz, opinii, umów, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej,
  • przeprowadzanie audytów dotyczących praw własności intelektualnej,
  • doradztwo prawne w zakresie transferu praw własności intelektualnej, technologii oraz know-how.

Pozostałe obszary

Powrót