Obszary

Prawo Własności Intelektualnej

Kancelaria doradza i reprezentuje interesy Klientów w zakresie prawa własności intelektualnej  w szczególności poprzez: bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, prowadzenie postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą, prowadzenie procesów sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących praw własności intelektualnej, ochronę praw wyłącznych w toku postępowań karnych, prowadzenie negocjacjach oraz

Prawo Hazardowe

Hazard jest jedną z tych dziedzin życia gospodarczego, która ulega nieustannym i skomplikowanym zmianom otoczenia prawnego. Kancelaria od samego początku funkcjonowania prowadzi bogatą praktykę związaną z obsługą podmiotów z sektora gier hazardowych, pomagając im na każdym etapie ich bieżącej działalności, poprzez m.in.: reprezentację przedsiębiorców w toku postępowań przed organami administracyjnymi w tym przed Ministrem Finansów,

Prawo Karne

Kancelaria zapewnia osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom kompleksową pomoc prawną w we wszelkich sprawach związanych z prawem karnym, prawem karnoskarbowym, a także w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. W ramach omawianej praktyki, Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie procesu karnego oraz we wszelkich kontaktach z organami powołanymi do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz pracodawców, jak i pracowników w zakresie: opracowywania i weryfikacji dokumentów z zakresu prawa pracy, takiej jak: umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzenia; reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych, w tym: uczestnictwo w rozprawach,

Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe

Zapewniamy swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji). Przeprowadzamy analizę roszczeń pod kątem możliwości ich dochodzenia na drodze postępowania sądowego oraz pomagamy rzetelnie ocenić jego sytuację prawną. Proponowane przez nas usługi obejmują m. in.: badanie zasadności prowadzenia mediacji i negocjacji

Prawo Administracyjne

Oferowana przez nas pomoc prawna w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym obejmuje w szczególności: sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji; składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych; pomoc w

Prawo Energetyczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki. Praktyka Kancelarii obejmuje także doradztwo na rzecz dostawców, jak i odbiorców paliw i energii. Prawnicy Kancelarii zajmują się wszelkimi problemami wchodzącymi w zakres prawa energetycznego, tak z podsektora elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, jak i paliw ciekłych. Doradztwo dotyczy wszelkich

Nieruchomości oraz Inwestycje Budowlane

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy inwestorów w nabywaniu/zbywaniu nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy klientom w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych, począwszy od decyzji o

Prawo Konkurencji

Świadczymy pomoc prawną w zakresie doradztwa w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, postępowań kontrolnych zarówno przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji, a także analizujemy procedury stosowane przez

Mergers & Acquisitions
(Fuzje i Przejęcia)

W zakresie transakcji M&A świadczymy obsługę prawną zarówno od strony podmiotów nabywających, zbywających jak i od strony samych spółek będących przedmiotem transakcji. Doradzamy zarówno w transakcjach, których przedmiotem są spółki publiczne (giełdowe), jak i prywatne. Do podstawowych usług z zakresu M&A należy: doradztwo przy określaniu strategii przeprowadzania transakcji; przygotowywanie struktury służącej optymalizacji podatkowej transakcji przygotowywanie harmonogramu transakcji